رد کردن لینک ها

تامین مواد اولیه پروژه ایمن سازی عوارضی بندرعباس بندر شهید رجایی

تامین اجناس این پروژه برای شرکت صنعتی کوبش فلز

این اجناس شامل: سرعت گیر و چشم گربه ای میباشد

کار فرمای این پروژه: اداره حمل و نقل و پایانه های استان هرمزگان

به گفتگو بپیوندید